Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

Positive Clean Energy Districts

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 26 prill 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Mjedis, ‘Smart Cities’
Kodi: SF-22-0006

Sustainable Capacity Networks

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 26 prill 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacioni, Mjedisi, Ekonomia Dixhitale, Teknologjia celulare
Kodi: SF-22-0004

Capacity building in the field of youth

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës (EACEA)
Afati i Aplikimit: 07 prill 2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-22-0003

Sustainability Partnerships for SMEs adopting more sustainable practices

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e SME-ve (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 15 mars 2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-22-0002

COVID-19 Recovery Through Sustainable Tourism Growth and SME Support

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e NVM-ve (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 16 shkurt 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, turizëm
Kodi: SF-22-0001