Vetëvlerësim

FORMA E VETËVLERËSIMIT

A i plotësoni kushtet për të qenë NVM?