Termat dhe Kushtet

Përditësuar së fundmi: 25 Shkurt 2021

Ju lutemi lexoni me kujdes këto terma dhe kushte para se të përdorni Shërbimet Tona.

 

Interpretimi dhe përkufizimet

Interpretimi

Fjalët e të cilave shkruhet me shkronjë të madhe kanë kuptime të përcaktuara në kushtet e mëposhtme. Përkufizimet e mëposhtme do të kenë të njëjtin kuptim, pavarësisht nëse ato paraqiten në njëjës ose në shumës.

 

Përkufizimet

Për qëllimet e këtyre Termave dhe Kushteve:

Vendi i referohet: Shqipërisë

Institucioni (referuar si "Agjencia", "Ne", "Ne" ose "Jona" në këtë Marrëveshje) i referohet Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve, Rruga Skerdilajd Llagami, Pallati nr. 1, Tiranë, Shqipëri.

Pajisja nënkupton çdo pajisje që mund të ketë qasje në Shërbim, të tilla si një kompjuter, një celular ose një tabletë dixhital.

Shërbimi i referohet faqes web.

Termat dhe Kushtet (referuar gjithashtu si "Kushte") nënkuptojnë këto Kushte që formojnë të gjithë marrëveshjen midis jush dhe agjencisë në lidhje me përdorimin e Shërbimit. Kjo marrëveshje e Kushteve është krijuar me ndihmën e Gjeneruesit të Termave dhe Kushteve.

Shërbimi i Mediave Sociale të palës së tretë nënkupton çdo shërbim ose përmbajtje (duke përfshirë të dhëna, informacione, produkte ose shërbime) të siguruara nga një palë e tretë që mund të shfaqen, përfshihen ose vihen në dispozicion nga Shërbimi.

Uebfaqja  referohet Aksesit në Finance, e aksesueshme nga ebrd2.dm-consulting.biz    

Ju nënkuptoni individin që hyn ose përdor Shërbimin, ose kompaninë, ose subjektin tjetër juridik në emër të të cilit personi i tillë është duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin, sipas rastit.

 

Mirënjohje

Këto janë Kushtet dhe Rregullat që rregullojnë përdorimin e këtij Shërbimi dhe marrëveshjen që operon midis Jush dhe Kompanisë. Terma dhe Kushte përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet e të gjithë përdoruesve në lidhje me përdorimin e Shërbimit.

Hyrja juaj dhe përdorimi i Shërbimit kushtëzohet nga pranimi dhe pajtueshmëria juaj me këto Terma dhe Kushtet. Këto zbatohen për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që hyjnë ose përdorin Shërbimin.

Duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin Ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Terma dhe Kushtet. Nëse nuk jeni dakord me ndonjë pjesë të këtyre Kushteve, atëherë ju nuk mund të përdorni Shërbimin.

Hyrja juaj dhe përdorimi i Shërbimit kushtëzohet gjithashtu nga pranimi juaj dhe pajtueshmëria me Politikën e Privatësisë së Agjencisë. Politika jonë e privatësisë përshkruan politikat dhe procedurat tona në mbledhjen, përdorimin dhe zbulimin e informacionit tuaj personal kur përdorni aplikacionin ose faqen e internetit dhe ju tregon për të drejtat tuaja të privatësisë dhe sesi ligji ju mbron. Ju lutemi lexoni me kujdes politikën tonë të privatësisë para se të përdorni shërbimin tonë.

 

Lidhje me faqet e tjera të internetit

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit ose shërbimet e palëve të treta që nuk janë në pronësi ose të kontrolluara nga ne.

Agjencia nuk ka kontroll mbi, dhe nuk merr asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë, ose praktikat e ndonjë faqe ose shërbime të palëve të treta. Ju më tej e pranoni dhe bini dakord se Agjencia nuk do të jetë përgjegjëse ose përgjegjëse, drejtpërdrejt ose indirekt, për çdo dëm ose humbje të shkaktuar ose të pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose mbështetjen në ndonjë përmbajtje të tillë, mallra ose shërbime të disponueshme në ose përmes ndonjë uebfaqe apo shërbimi të tillë.

Ne ju këshillojmë fuqimisht të lexoni termat dhe kushtet dhe politikat e privatësisë të çdo faqe ose shërbimesh të palëve të treta që vizitoni.

 

Përfundimi

Ne mund të përfundojmë ose pezullojmë hyrjen tuaj menjëherë, pa njoftim paraprak ose përgjegjësi, për çfarëdo arsye, duke përfshirë pa kufizim nëse shkelni këto Terma dhe Kushte.

Pas përfundimit, e drejta juaj për të përdorur Shërbimin do të pushojë menjëherë.

 

Mbrojtja e të dhënave Personale

Në zbatim të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale nr. 9887 datë 10/03/2008, Neni 6 pika 1 a), konfirmojmë dhe garantojmë se:

 a. Të dhënat personale përpunohen vetëm nëse subjekti i të dhënave personale ka dhënë pëlqimin. Në zbatim të ligjit të sipërpërmendur, Neni 18 gjithashtu bëjmë me dije se:
b. Kontrolluesi, kur mbledh të dhëna personale, duhet ta informojë subjektin e këtyre të dhënave. Në këtë informacion duhet të përcaktohen kategoritë e të dhënave personale, që do të përpunohen, qëllimi i përpunimit, emri dhe adresa e kontrolluesit dhe çdo informacion tjetër, i nevojshëm, për të garantuar përpunimin e drejtë të të dhënave personale. Ky informacion nuk jepet, nëse subjekti i të dhënave nuk ka dijeni për të.
c. Të dhënat mund të mblidhen nëpërmjet transmetimit nga një përpunim tjetër, i kryer nga i njëjti kontrollues ose kontrollues të tjerë. Në këto raste, informacioni nuk do të jepet, kur përpunimi i të dhënave është parashikuar nga ligji, kur është e pamundur dhënia e informacionit, për shkak se nuk mund të gjendet subjekti i të dhënave, ose kur të dhënat përpunohen sipas pikës 1 të nenit 10 të këtij ligji.

 

Informacionet personale të dhëna nga ju

Ne marrim vetëm informacionin për të cilin kemi me të vertetë nevojë. Një pjesë e tij është informacion të cilin ju e jepni në menyrë aktive kur hapni një llogari, regjistroheni për një event, kërkoni për mbështetje klienti ose blini një shërbim nga ne. Kur ju vizitoni një nga faqen tonë të internetit ose përdorni sistemin tonë, ne automatikisht ruajmë disa informacione bazike si: mënyra se si ju u informuat dhe kontaktuat faqen tonë, ku keni naviguar brenda tij dhe cilët artikuj keni përdorur. Ne i përdorim këto informacione për të përmirësuar faqen tona dhe shërbimet si dhe për të zhvilluar shërbime të reja. Kur kërkohet me ligj, ne marrim pëlqimin tuaj për përpunimin e disa informacioneve personale të mbledhura nga cookies ose teknologji të ngjashme, ose përdoren për t'ju dërguar komunikime të drejtpërdrejta të marketingut ose kur kryejmë aktivitete të tjera të përpunimit për të cilat kërkohet pëlqimi. Për të përditësuar preferencat tuaja, nëse dëshironi që ne të heqim informacionin tuaj nga listat tona të postimeve, të fshijmë llogarinë tuaj ose nëse dëshironi të paraqisni një kërkesë për të ushtruar të drejtat tuaja sipas ligjit në fuqi, ju lutemi na kontaktoni siç është e specifikuar në fund të këtyre kushteve.

 

Çfarë bëjmë me informacionin tuaj

Ne mund të përdorim informacionin tuaj për qëllimet e mëposhtme:

Të komunikojmë me ju (përmes postës elektronike) për shërbimet, ndryshimet në Politikën e Privatësisë, ndryshime në Kushtet e Shërbimit ose njoftime të rëndësishme.

Për t'ju mbajtur të informuar rregullisht për shërbime të reja, ngjarjet e ardhshme, ofertat, promovimet dhe informacione të tjera që ne mendojmë se do të jenë me interes për ju.

Të kërkojmë nga ju që të merrni pjesë në sondazhe

Për të krijuar dhe mirëmbajtur llogarinë tuaj

Të kuptojmë se si përdoruesit përdorin shërbimet, monitorojnë dhe parandalojnë problemet, dhe përmirësojnë shërbimet tona

Të sigurojmë mbështetjen e klientit dhe të analizojmë dhe përmirësojmë ndërveprimet tona me klientët

Të analizojmë trendet, të administrojmë faqen tonë të internetit dhe të ndjekim navigimet e vizitorëve në faqen tonë të internetit për të kuptuar se çfarë vizitorët kërkojnë dhe për t'i ndihmuar.

 

Përjashtimi

Me përjashtim të rasteve të parashikuara këtu, dështimi për të ushtruar një të drejtë ose për të kërkuar kryerjen e një detyrimi sipas këtyre Kushteve nuk do të ndikojë në aftësinë e një pale për të ushtruar një të drejtë të tillë ose të kërkojë një përmbushje të tillë në çdo kohë pas kësaj, ose heqja dorë nga një shkelje përbën një heqje dorë të ndonjë shkelje të mëvonshme.

 

Interpretimi i përkthimit

Këto Terma dhe Kushtet mund të jenë përkthyer nëse Ne i kemi bërë të disponueshme për Ju në Shërbimin tonë. Ju pranoni që teksti origjinal anglisht do të mbizotërojë në rastin e një mosmarrëveshjeje.

 

Ndryshimet në këto Terma dhe Kushte

Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë të vetëm, për të modifikuar ose zëvendësuar këto Kushte në çdo kohë. Nëse një rishikim është material Ne do të bëjmë përpjekje të arsyeshme për të dhënë njoftim të paktën 30 ditë para se të hyjnë në fuqi kushtet e reja. Ajo që përbën një ndryshim material do të përcaktohet në gjykimin tonë të vetëm.

Duke vazhduar të përdorni ose përdorni Shërbimin tonë pasi ato rishikime të bëhen efektive, ju pranoni të jeni të detyruar nga kushtet e rishikuara. Nëse nuk jeni dakord me kushtet e reja, tërësisht ose pjesërisht, ju lutemi ndaloni përdorimin e faqes së internetit dhe Shërbimit.

 

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këto Terma dhe Kushtet, Ju mund të na kontaktoni:

Me email: [email protected]

Me numrin e telefonit:: +355 (0) 42251001