Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

Mbështetje financiare (Grant) për biznese të reja “të gjelbërta” të cilat bazohen në një model eko-miqësor

Lloji: Grante

Donatorë: Bashkia Tiranë
Zbatues: Bashkia Tiranë
Afati i Aplikimit: 31.03.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0020

EUforInnovation

Lloji: Grante

Donatorë: Ambasada e Suedisë në Tiranë
Zbatues: Ambasada e Suedisë në Tiranë, Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
Afati i Aplikimit: 15/03/2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0010

PROGRAMI IPARD II

Lloji: Grante

Donatorë: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Zbatues: Agjencia e Zhvillimit Bujqesor Rural – AZHBR
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Jo Aktive
Industri: Agrikulturë
Kodi: SF-21-0006

Programi për Mbështetjen e Biznesit

Lloji: Grante

Donatorë: Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim - AICS
Zbatues: Programi Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri
Afati i Aplikimit: 31 Dhjetor 2019
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0001

Fondi i Inovacionit

Lloji: Grante

Donatorë: Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Zbatues: Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve/ AIDA
Afati i Aplikimit: 2020
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-20-0005