Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

Women TechEU

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 10.11.2021
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0039

Co-Creation with Public and Private Buyers of Innovations (HORIZON-EIC-2021-PUBLICBUY-01)

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 28.10.2021
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0036

Interconnected Innovation Ecosystems (2021) (HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01)

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues:
Afati i Aplikimit: 26.10.2021
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0035

Horizon Europe

Lloji: Grante

Donatorë: BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI)
Afati i Aplikimit: 2027
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0014

COSME

Lloji: Grante

Donatorë: BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve/ AIDA
Afati i Aplikimit: 2021
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0013