Skema të tjera financiare

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

BERZH Programi Gratë në Biznes

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH, Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim - AICS, Ambasada e Suedisë në Tiranë
Zbatues: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH, Intesa San Paolo Bank
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0005

Fondi i garancisë për SME

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim - AICS
Zbatues: Intesa San Paolo Bank, Procredit Bank, Programi Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri, OTP Bank, Raiffeisen Bank Shqipëri, Tirana Bank, Banka Amerikane e Investimeve/ ABI Bank, Union Bank, Credins Bank, Fondi Besa, NOA Bank, FED Invest
Afati i Aplikimit:
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0002

Programi i Mbështetjes së Agrobiznesit Shqiptar (AASF)

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Zbatues: Intesa San Paolo Bank, Procredit Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank Shqipëri
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Agrikulturë
Kodi: SF-20-0002

ERBD Advice for small businesses in Albania

Lloji: Mentorim

Donatorë: BERZH
Zbatues: BERZH
Afati i Aplikimit: 15.07.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0032

Fondi Rajonal i Sfidave

Lloji: Instrument Këshillimor

Donatorë: Banka Gjermane e Zhvillimit (KfW), Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, Forumi i Investimeve 6 Dhoma i Ballkanit Perëndimor (WB6 CIF)
Zbatues: KPMG Bulgaria, Swisscontact, IPC Partner për Zhvillim, PLANCO Consulting GmbH
Afati i Aplikimit: 31.04.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0022