Skema të tjera financiare

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

CoSolve-19

Lloji: Instrument Këshillimor

Donatorë: Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Zbatues: Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
Afati i Aplikimit: 07.04.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0021

Programi për garantimin e huave - COSME

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Fondi Europian i Investimeve (EIF)
Zbatues: Fondi Europian i Investimeve (EIF), Alpha Bank
Afati i Aplikimit: 2020
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0016

Smart Capital

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: USAID Ambasada Amerikane, Tiranë
Zbatues: CBS - Creative Business Solutions
Afati i Aplikimit: 31/03/ 2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0008

Linjë kredie për SME

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim - AICS
Zbatues: Programi Italo – Shqiptar për Zhvillimin e SME-ve në Shqipëri, Intesa San Paolo Bank, Procredit Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank Shqipëri, Credins Bank, Tirana Bank, Banka Amerikane e Investimeve/ ABI Bank, Union Bank, FED Invest, NOA Bank, Fondi Besa
Afati i Aplikimit:
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0003