Skema të tjera financiare

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

#BeInclusive - Promovimi i barazisë gjinore në sport "Bëhu i barabartë"

Lloji: Cmim

Donatorë: Programi Erasmus +
Zbatues: Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës
Afati i Aplikimit: 29-Shtator-22
Statusi: Aktive
Industri: Edukim dhe Trajnim, Barazi Gjinore, Sport
Kodi: SF-22-0023

Innovation Procurement Strategy category

Lloji: Cmim

Donatorë: Bashkimi Europian, Këshilli Europian i Inovacionit
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e NVM-ve
Afati i Aplikimit: 22 june 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Mjedis
Kodi: SF-22-0013

EU Prize for Women Innovators

Lloji: Cmim

Donatorë: Keshillli Europian i Inovacionit
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e NVM-ve
Afati i Aplikimit: 18 gusht 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion
Kodi: SF-22-0012

OPEN CALL FOR TENDER PREQUALIFICATION

Lloji: Shërbime konsulente

Donatorë: Bashkimi Europian, KfW
Zbatues: Fondacioni Shqiptar i Garancisë së Zhvillimit (FSHZH)
Afati i Aplikimit: 28 shkurt 2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-22-0005

BERZH - Programi i Lehtësimit të Tregtisë

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH
Zbatues: Union Bank, OTP Bank
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0019