Skema të tjera financiare

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

Fondacioni i Garantimit të Kredisë Rurale (RCGF)

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Banka Kombëtare Tregtare/ BKT, Credins Bank, OTP Bank, Union Bank, NOA Bank, FED Invest, Fondi Besa, First Investment Bank, UniFin
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0018

Instrumenti i Garancisë EaSI

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Fondi Europian i Investimeve (EIF)
Zbatues: Fondi Europian i Investimeve (EIF), FED Invest, NOA Bank, Fondi Besa
Afati i Aplikimit: 2023
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0017

INNOVFIN INSTRUMENTA PËR GARANCITË E NVM-VE

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: Grupi i Bankës Evropiane të Investimeve (EIB)
Zbatues: Fondi Europian i Investimeve (EIF), Procredit Bank
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0015

Programi i Konkurrencës BERZH-BE për të mbështetur NVM-të në të gjithë Ballkanin Perëndimor

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH, OTP Bank
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0012

Garancia e Autoritetit të Kredisë së Zhvillimit (DCA) për huat në bujqësi

Lloji: Kredi/Garanci

Donatorë: USAID Ambasada Amerikane, Tiranë
Zbatues: Procredit Bank, Banka Kombëtare Tregtare/ BKT
Afati i Aplikimit: 30/09/2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0009