Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

Zhvillimi i Qëndrueshëm Ekonomik dhe Rajonal, Nxitja e Punësimit dhe Arsimi dhe Trajnimi Profesional – ProSEED

Lloji: Grante

Donatorë: Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim
Zbatues: Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Afati i Aplikimit: 2021
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0011

Skema Kombëtare

Lloji: Grante

Donatorë: Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Zbatues: Agjencia e Zhvillimit Bujqesor Rural – AZHBR
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Agrikulturë
Kodi: SF-21-0007

BERZH Këshillimi për bizneset e vogla (ASB)

Lloji: Grante

Donatorë: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH, Programi i Zhvillimit dhe Inovacionit të Sipërmarrjeve të Ballkanit Perëndimor, BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0004

Programi Erasmus për Sipërmarrësit e Rinj

Lloji: Grante

Donatorë: BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Qendra e Inovacionit PROTIK
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri:
Kodi: SF-20-0007

BERZH Star Venture Start-up / Fondi i Ndikimit të Biznesit të Vogël

Lloji: Grante

Donatorë: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH
Zbatues: Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim – BERZH
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-20-0006