Platforma

Akses në Financë

CoSolve-19

Lloji: Instrument Këshillimor

Tipi i Skemës Financiare: Instrument Këshillimor
Përfitime:

Shërbimet këshillimore janë qëllimi bazë i këtij instrumenti. Për të përmbushur pritshmëritë e NMVM-ve në lidhje me marrjen e informac...

Donatorë: Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ), Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
Zbatues: Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
Afati i Aplikimit: 07.04.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0021

Mbështetje financiare (Grant) për biznese të reja “të gjelbërta” të cilat bazohen në një model eko-miqësor

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Granti do të mbështesë biznese të reja apo ekzistuese të gjelbërta, për një afat kohor jo më shumë se sa një vit dhe në shumë der...

Donatorë: Bashkia Tiranë
Zbatues: Bashkia Tiranë
Afati i Aplikimit: 31.03.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0020

Programi për garantimin e huave - COSME

Lloji: Kredi/Garanci

Tipi i Skemës Financiare: Kredi/Garanci
Përfitime:

Shuma e financimit deri në 150.000 Euro. Shuma mund të jetë deri në 3.000.000 Euro nëse ndërmarrja nuk përmbush ndonjë nga kriteret e Programit InnovFin.<...

Donatorë: Fondi Europian i Investimeve (EIF)
Zbatues: Fondi Europian i Investimeve (EIF), Alpha Bank
Afati i Aplikimit: 2020
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0016

EUforInnovation

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Struktura e financimit është si më poshtë:

  • Aplikantët në fazën e idesë mund të marrin deri në 7,000 euro;
  • Startup-e...
Donatorë: Ambasada e Suedisë në Tiranë
Zbatues: Ambasada e Suedisë në Tiranë, Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
Afati i Aplikimit: 15/03/2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0010

Smart Capital

Lloji: Kredi/Garanci

Tipi i Skemës Financiare: Kredi/Garanci
Përfitime:

Projekti ndihmon NVM-të të përgatisin paketat e kredive, të forcojnë praktikat e mbajtjes së të dhënave dhe të kontabilitetit, të zhvillojnë...

Donatorë: USAID Ambasada Amerikane, Tiranë
Zbatues: CBS - Creative Business Solutions
Afati i Aplikimit: 31/03/ 2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0008