Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

CEE Startup Challenge

Lloji: Grante

Donatorë: Vestbee
Zbatues: Vestbee
Afati i Aplikimit: 31.05.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0025

EU Prize for Women Innovators

Lloji: Grante

Donatorë: BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Afati i Aplikimit: 30.06.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0024

Konkursi për Biznese të Gjelbërta

Lloji: Grante

Donatorë: Rockefeller Brothers Fund, BE- Instrumenti për Asistencë të Para-Anëtarësimit/ IPA
Zbatues: Credins Bank
Afati i Aplikimit: 30.04.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0023

Mbështetje financiare (Grant) për biznese të reja “të gjelbërta” të cilat bazohen në një model eko-miqësor

Lloji: Grante

Donatorë: Bashkia Tiranë
Zbatues: Bashkia Tiranë
Afati i Aplikimit: 31.03.2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0020

EUforInnovation

Lloji: Grante

Donatorë: Ambasada e Suedisë në Tiranë
Zbatues: Ambasada e Suedisë në Tiranë, Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ)
Afati i Aplikimit: 15/03/2021
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-21-0010