Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

Talentet e Inovacionit të Gjeneratës së Ardhshme

Lloji: Grante

Donatorë: Horizon Europe Framework for Research and Innovation
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 04 Tetor 2023 / 04 October 2023
Statusi: Aktive
Industri: Teknologji Informacioni
Kodi: SF-23-0018

Programi për përmirësimin e qëndrueshmërisë së komunitetit (ICR).

Lloji: Grante

Donatorë: UNDP Albania, USAID
Zbatues: UNDP Albania
Afati i Aplikimit: 07 Korrik 2023 / 07 July 2023
Statusi: Aktive
Industri: Çështje Sociale, Edukimi dhe Trajnimi, Shkëmbimet Rinore
Kodi: SF-23-0017

Përdorimi i zgjidhjeve inovative të sigurisë kibernetike

Lloji: Grante

Donatorë: Bashkimi Europian (BE)
Zbatues: Digital Europe Programme
Afati i Aplikimit: 06 Korrik 2023 / 06 July 2023
Statusi: Aktive
Industri: Teknologji Informacioni, Automatizimi, Menaxhimi i materialeve, Produktet inteligjente, Kontrolli i cilësisë, Siguria
Kodi: SF-23-0016

Shpërndarja e platformës AI-On-Demand

Lloji: Grante

Donatorë: Digital Europe Programme (DIGITAL)
Zbatues: European Commission – DG CONNECT
Afati i Aplikimit: 29 Gusht 2023 / 29 August 2023
Statusi: Aktive
Industri: Inteligjenca Artificiale, IT e aplikuar
Kodi: SF-23-0015

Mbështetja e kapaciteteve të rajoneve në vlerësimin e qëndrueshmërisë mjedisore për sektorët me bazë bio

Lloji: Grante

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 20 September 2023 / 20 Shtator 2023
Statusi: Aktive
Industri: Inovacioni Social, Eko-Inovacioni
Kodi: SF-23-0014