Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

Shpërndarja e platformës AI-On-Demand

Lloji: Grante

Donatorë: Digital Europe Programme (DIGITAL)
Zbatues: European Commission – DG CONNECT
Afati i Aplikimit: 29 Gusht 2023 / 29 August 2023
Statusi: Aktive
Industri: Inteligjenca Artificiale, IT e aplikuar
Kodi: SF-23-0015

Mbështetja e kapaciteteve të rajoneve në vlerësimin e qëndrueshmërisë mjedisore për sektorët me bazë bio

Lloji: Grante

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 20 September 2023 / 20 Shtator 2023
Statusi: Aktive
Industri: Inovacioni Social, Eko-Inovacioni
Kodi: SF-23-0014

Krijimi i rrjetit europian të impianteve pilote dhe hapësirave të testimit, duke përmirësuar aksesin e NMV-ve dhe StartUp-eve për t’u rritur.

Lloji: Grante

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 20 Shtator 2023 / 20 September 2023
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Mjedis
Kodi: SF-23-0013

Thirrja e Enterprise Europe Network për efiçencën e energjisë

Lloji: Grante

Donatorë: Single Market Program
Zbatues: DG for Employment, Social Affairs and Inclusion
Afati i Aplikimit: 31 Maj 2023 / 31 May 2023
Statusi: Aktive
Industri: Sipërmarrja dhe NVM-të, Inovacioni, Mjedisi
Kodi: SF-23-0012

Çmimi i BE-së për Inovacionin Humanitar

Lloji: Grante

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 03 Tetor 2023 / 03 October 2023
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Teknologji Informacioni
Kodi: SF-23-0011