Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

Fondi i Artizanëve 2023

Lloji: Grante

Donatorë: Qeveria Shqiptare
Zbatues: Ministria e Kulturës
Afati i Aplikimit: 25 Shkurt 2023 / 25 February 2023
Statusi: Aktive
Industri: Artizanat
Kodi: SF-23-0006

Bonusi i Rijetësimit – Thirrja 2

Lloji: Grante

Donatorë: Qeveria Shqiptare
Zbatues: Ministria e Kulturës
Afati i Aplikimit: 10 Mars 2023
Statusi: Aktive
Industri: Trashëgimi kulturore, Restaurim
Kodi: SF-23-0005

Partneriteti Evropian për SME-të inovative

Lloji: Grante

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 22 March 2023
Statusi: Aktive
Industri: Teknologji Informacioni
Kodi: SF-23-0003

Pilotimi i komuniteteve të ekspertëve lehtësues për të përmirësuar bashkëpunimin akademi-industri-sektor publik

Lloji: Grante

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 29 Mars 2023
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Edukim, Trajnime
Kodi: SF-23-0002

Organizimi i skemës Women TechEU

Lloji: Grante

Donatorë: Horizon Europe
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 23 March 2023
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Teknologji etj.
Kodi: SF-23-0001