Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

Rritja e ndërgjegjësimit tek ndërmarrjet për të punuar me ndërmarrjet sociale (drejt modelit të një tregu 'social' nga biznesi në biznes (B2B))

Lloji: Grante

Donatorë: Single Market Program
Zbatues: Këshilli Evropian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e SME-ve (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 07 Dhjetor 2022
Statusi: Aktive
Industri: Sipërmarrja, Inovacioni Social
Kodi: SF-22-0031

Zgjidhje të bazuara në natyrë për të mbrojtur infrastrukturën lokale

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 23-November-2022
Statusi: Aktive
Industri: Sipërmarrja dhe NVM-të, Inovacioni, Mjedisi
Kodi: SF-22-0030

Rritja e qëndrueshme dhe ndërtimi i qëndrueshmërisë në turizëm – fuqizimi i NVM-ve për të kryer tranzicionin binjak

Lloji: Grante

Donatorë: Single Market Program
Zbatues: European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMA)
Afati i Aplikimit: 30-Nëntor-2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, turizëm
Kodi: SF-22-0029

Thirrja per fondin e AIDA-s

Lloji: Grante

Donatorë: Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Zbatues: Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve/ AIDA
Afati i Aplikimit: 21 October 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Teknologji etj.
Kodi: SF-22-0028

Statistikat Smart të Besueshme 2022

Lloji: Grante

Donatorë: Single Market Program
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 12 November 2022
Statusi: Aktive
Industri: Innovation technology and activities
Kodi: SF-22-0027