Platforma

Akses në Financë

Çmimi CASSINI për aplikacionet e hapësirës dixhitale

Lloji: Cmim

Tipi i Skemës Financiare: Cmim
Përfitime:

Donatorë: Horizon Europe

Zbatues: EU Agency for the Space Programme (EUSPA)
Afati i Aplikimit: 03 May 2023
Statusi: Aktive
Industri: Entrepreneurship and SMEs, Innovation, Environment
Kodi: SF-22-0024

#BeInclusive - Promovimi i barazisë gjinore në sport "Bëhu i barabartë"

Lloji: Cmim

Tipi i Skemës Financiare: Cmim
Përfitime:

Të shpërblehen projektet që promovojnë ...

Donatorë: Programi Erasmus +
Zbatues: Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës
Afati i Aplikimit: 29-Shtator-22
Statusi: Aktive
Industri: Edukim dhe Trajnim, Barazi Gjinore, Sport
Kodi: SF-22-0023

Zhvillimi dhe vërtetimi i sistemeve të monitorimit të qëndrueshmërisë dhe qarkullimit mjedisor: mbledhja e praktikave dhe standardeve më të mira

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Sistemet e monitorimit dhe vlerësimi ...

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Programi Horizon
Afati i Aplikimit: 22-Shtator-22
Statusi: Aktive
Industri: Sipërmarrja dhe NVM-të, Inovacioni, Mjedisi
Kodi: SF-22-0022

Rrjetet e Politikave Evropiane (ERASMUS –EDU-2022-NET)

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Rrjeti, duke u mbështetur në ekspertizën e tij,...

Donatorë: Bashkimi Europian (BE)
Zbatues: Agjencia Ekzekutive Evropiane e Arsimit dhe Kulturës (EACEA)
Afati i Aplikimit: 12-Tetor-22
Statusi: Aktive
Industri: Edukimi, Trajnimi, Inovacioni, Kërkimi
Kodi: SF-22-0021

Mbështetja e zhvillimit të projekteve investive lokale dhe rajonale: Shërbimet e integruara të rinovimit të shtëpive

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Donatorë: Bashkimi Europian (BE)

Zbatues: Agjencia Ekekutive Evropiane për Klimën, Infrastrukturën dhe Mjedisin
Afati i Aplikimit: 16-Nëntor-22
Statusi: Aktive
Industri: Inovacioni, Ngritja e Kapaciteteve, Strehimi Social
Kodi: SF-22-0020