Grante

Grante

* Informacioni në këtë faqe web është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. AIDA nuk mban përgjegjësi për çfarëdolloj informacioni të pasaktë të pasqyruar në platformën “Akses në Financë”. AIDA nuk krijon asnjë lidhje me sipërmarrjet mikro, të vogla, të mesme (NMVM) dhe as me ndonjë konsulent, si dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë marrëdhënie të krijuar nëpërmjet kësaj platforme ndërmjet palëve të interesuara.
Platformë

Akses në Financë

Research and Innovation on cultural heritage and CCIs II- 2022

Lloji: Grante

Donatorë: Bashkimi Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 21-Sep-22
Statusi: Aktive
Industri: Inovacioni, SME-të, Sipërmarrja, CCI
Kodi: SF-22-0016

Ngritja e potencialit të shkallëzueshmërisë së Biznesit Europian

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Bashkimi Europian
Afati i Aplikimit: 4-Oct-22
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Edukim, Trajnime
Kodi: SF-22-0015

Erasmus for Young Entrepreneurs

Lloji: Grante

Donatorë: Bashkimi Europian (BE)
Zbatues: Këshilli Europian i Inovacionit, Agjencia Ekzekutive e SME-ve (EISMEA)
Afati i Aplikimit: 8 Qershor 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Edukim, Trajnime
Kodi: SF-22-0014

REGIONAL CHALLENGE FUND IN THE WESTERN BALKAN 6

Lloji: Grante

Donatorë: Ministria Gjermane për Zhvillim Ekonomik dhe Bashkëpunim (BMZ)
Zbatues: Banka Gjermane për Zhvillim (KfW), Forumi Dhomës së Investimeve i WB6
Afati i Aplikimit: 14 prill 2022
Statusi: Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-22-0011

Innovation Lab

Lloji: Grante

Donatorë: Komisioni Europian
Zbatues: Komisioni Europian
Afati i Aplikimit: 7 shtator 2022
Statusi: Aktive
Industri: Inovacion, Mjedis
Kodi: SF-22-0010