Platforma

Akses në Financë

Fondi i Ekonomisë Kreative

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:
  • Një ndërmarrje mund të përfitoj maksimalisht 500,000 lekë për projektin;
  • Skema mbulon 80% të shpenzimeve të pranuara, brenda limitit t&...
Donatorë: Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Zbatues: Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve/ AIDA
Afati i Aplikimit: 01.11.2019
Statusi: Jo Aktive
Industri: Zejtari, Artizanat
Kodi: SF-20-0003

Fondi i Konkurrueshmërisë

Lloji: Grante

Tipi i Skemës Financiare: Grante
Përfitime:

Skema e Grantit për Ndarje të Kostove ofron subvencionim për kosto që kanë të bëjnë me aktivitete të miratuara mbi bazën e ndarjes së kosto...

Donatorë: Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Zbatues: Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve/ AIDA
Afati i Aplikimit: -
Statusi: Jo Aktive
Industri: Të gjitha
Kodi: SF-20-0001